SPONSORS

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول و زمان بندی تمرینات ورزشی

سر فصل ها: ۱-اهمیت و ضرورت طراحی تمرین ۲-نیازمندی های طراحی تمرین ۳-زمان بندی تمرینات (Periodization) ۴-موارد مهم و اساسی در زمان بندی تمرین ۵-دوره آماده سازی ۶-آماده سازی اختصاصی ۷-طرح  جلسات  تمرین  روزانه و  مدت …